Nieuws

26 september 2021

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o

13 oktober om 20-00 uur in Dundelle

AGENDA

  • 1. Opening, mededelingen
  • 2. Vaststellen agenda
  • 3. Verslag algemene ledenvergadering 2019
  • 4. Jaarverslag secretaris
  • 5. Jaarverslag penningmeester 2019 en 2020
  • 6. Verslag kascommissie 2019 en 2020 en benoeming nieuwe kascommissie
  • 7. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar zijn Roel v.d. Brug en Claartje Slofstra. Het bestuur stelt voor Tiny Groustra te benoemen als nieuw bestuurslid.
  • 8. Activiteiten 2022
  • 9. Wat verder ter tafel komt
  • 10. Rondvraag en sluiting

ca. 20.45- 21.00 uur korte pauze

21.00 uur Lezing

door Michel Krol, gebiedscoordinator van It Fryske Gea:

Het beheer van de Bakkeveenster Duinen en de Heide van Allardsoog.


« terug