WIE WE ZIJN

Ons logo

Sinds het 60 jarig bestaan in 2011 beschikken wij over een in samenwerking met Michel Bouma ontworpen logo, dat je centraal bovenin de homepage ziet staan.

Het logo verbeeldt de loop van het alleroudste landschapselement in Bakkeveen: het Âld Djip of ook wel het Koningsdiep/ de Boorne genoemd. De vogel symboliseert de Vogelwacht zoals de vereniging ooit is begonnen. Al snel in haar bestaan is de naam overigens gewijzigd in Natuur- en Vogelwacht. De boomtak symboliseert de bosrijkdom en de vruchten geven de producten aan zoals de vereniging die in allerlei vormen produceert. Met producten worden voor alle duidelijkheid de excursies, cursussen, inventarisaties etc bedoeld.

De vereniging draagt sinds 2016 statutair de naam 'Natuerferiening Bakkefean e.o.'.

 

Bestuur

Oene Roelsma, secretaris
Ingrid Arends, penningmeester
Jouke Bouius, lid
Jan Dirk van der Meulen, lid
Everard van de Wolfshaar, lid

Aspirant bestuursleden:
Agaath Arends
Freerk v.d. Wal

 

Erelid

Ide Lenting (= overleden)
Koert Scholten
Claartje Slofstra

 

De vereniging

De Natuerferiening Bakkefean e.o. is een vereniging voor studie en bescherming van landschap en natuur in Bakkeveen en omgeving. Het is een vereniging die belangstellenden laat genieten van de natuur en het bijzonder rijke en gevarieerde landschap. Door deel te nemen aan excursies en lezingen leer je planten en dieren kennen. Onze vereniging heeft ervaren natuurgidsen, die graag hun kennis met anderen willen delen.

Het werkgebied is uiteraard Bakkeveen, maar ook de omliggende gebieden zijn meegenomen.

Ook mensen in de omgeving van Bakkeveen kunnen lid of donateur worden!

Goede bescherming is noodzakelijk om de natuur ook voor de toekomst te behouden. De Natuerferiening wil daaraan bijdragen.

In de statuten staat formeel gemeld als doel:

- de bescherming en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap in haar werkgebied;

- de bescherming van flora en fauna in haar werkgebied;

- het bevorderen van het behoud van cultuurhistorische en archeologische elementen en monumenten in haar werkgebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Hoe werken we aan onze doelstelling?


In de statuten staat dit als volgt beschreven:

a. het op hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden en op de waarden voor het milieu en de flora en fauna kritisch beoordelen van door de overheid en andere instanties gemaakte of voorgenomen plannen, en het daarop met ge-eigende middelen reageren;

b. het voeren van overleg met overheidsinstanties, organisaties, particulieren, bedrijven en belangengroeperingen;

c. het geven van voorlichting, het wekken van belangstelling voor natuurbehoud, de cultuurhistorie en het bevorderen van het milieubesef bij het publiek;

d. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel;

e. het onderhouden van contacten met overheden, organisaties, bedrijven en particulieren tot het verwerven van steun voor haar streven;

f. het in rechte en in buitengerechtelijke procedures optreden, ook als belanghebbende als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht in geschillen die vallen onder de doelstelling van de vereniging.

Of, kort samengevat:

- we volgen alle plannen die gemeente en anderen maken kritisch en reageren erop waar nodig;

- we overleggen met alle betrokken instanties;

- we bevorderen kennis van en liefde voor landschap en natuur rond Bakkeveen;

- we zoeken financiering via fondsen of subsidies indien nodig;

- we zoeken steun bij alle betrokken instanties;

- we gaan bezwaarprocedures aan indien onze doelstellingen niet op andere wijze bereikt kunnen worden.

Praktisch gezien houdt dat o.a. in

Uitdragen natuur- en landschapskennis d.m.v. excursies, publicaties, onderhouden van de website, etc..

Ontwikkeling van natuur- en landschapsgerichte projecten

Onderhouden van externe contacten:

o overleg met It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer

o overleg met de Historische vereniging

o Stichting Boornedal: promotie landschap en natuurwaarden in het Boornedal

o Natuurverenigingen Opsterland: gezamenlijk de problemen aanpakken die gezamenlijk worden ervaren

Het ondernemen van nuttige acties voor natuur en vereniging, bijvoorbeeld deelname aan NL-DOET!

Ledencontact d.m.v.mailinglijst en website

Ledenwerving o.a. met behulp van onze folder

Het doen van diverse inventarisaties: Vogels, vleermuizen (e.v.)

Meer over de geschiedenis van Natuurvereniging Bakkeveen kunt u hier lezen

 

Oud-bestuursleden

Filmpje oud-bestuursleden

 

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt jaarlijks 7,50 euro.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks in november door middel van automatische incasso ge-ind

Donateurs kunnen een bijdrage naar eigen inzicht geven.

Ons banknummer is NL86RABO 0363960937.