Artikelen

15-02.

Algemeen:

We kunnen nu wel stellen dat de winter dit seizoen niets heeft voorgesteld. Inmiddels is er al veel activiteit van onze broedvogels. Onder andere zingende Heggenmussen, Koolmezen en ook al de Merel. De Zanglijster doet zangpogingen (zingt nog zacht, maar dat zal weldra veranderen). De Grote Lijster laat zich op enkele plekken horen (het aantal lijkt overigens behoorlijk afgenomen…). Spechten roffelen er aardig op los. In het bos zangactiviteit van Appelvink, Goudhaantje, Zwarte Mees enz. Ook de Vink barst nu al los. Dit alles is erg vroeg. Als dit zo blijft lijkt er een vroegterecord te ontstaan. Niet alleen vogels, ook planten doen hun best al. Bloeiend Speenkruid werd al gezien. In het veld is de Haas ook alweer actief. Achter elkaar aan rennende Eekhoorns zijn ook gemeld. Hieronder nog wat meldingen en opvallende zaken. 

 

Goudhaantje

Vogels: Dirry Rietveld meldde een tweetal Goudhaantjes. De vogeltjes zaten laag en vielen daardoor op. Meestal zitten ze hoog in naaldbomen en hoor je alleen het zachte gemiesper. Op excursies is mij regelmatig opgevallen dat meerdere mensen het hoge roepje niet meer (kunnen) horen. Mogelijk is dit ontstaan door gehoorbeschadiging (bijv. hard of monotoon geluid ). Het Goudhaantje is een redelijk algemene broedvogel in naaldbos. Door kap van naaldbos is het Goudhaantje afgenomen. Dit geldt ook voor andere naaldbosbroeders als Kuifmees en Zwarte Mees. Tevens wordt de nestgelegenheid aangetast voor roofvogels als Havik, Buizerd en Sperwer. De WRN (roofvogelclub) heeft hierover zijn zorg geuit.

 

Een Middelste Bonte Specht, werd gezien door meerdere waarnemers in de Slotplaats. Er zijn ook foto’s gemaakt. Tot op heden is een paartje nog steeds niet vastgesteld.

Eèn of twee Raven werden door meerdere waarnemers op meerdere plekken meestal overvliegend gemeld.

De Kruisbek wordt dit seizoen amper gemeld. Wel werd half februari door de familie Hoekstra uit Siegerswoude een paartje gemeld op de Duurswouderheide. De vogels vertoonden zang en baltsgedrag. De Kruisbek is een zeldzame broedvogel in ons land.

De prachtige Goudvink wordt door meerdere mensen gemeld. Deze in de winter opvallende vogel (vooral het op de borst oranjerode mannetje valt op), eet van knoppen in struiken en bomen. Hierbij laten de vogels dan een zacht, nasaal, maar opvallend fluittoontje horen.

Een IJsvogel liet zich op 4 febr. horen bij het Djippe Gat langs de Bult te Waskemeer.

Een mannetje Blauwe Kiekendief werd op 7 febr. Gemeld door Oene Roelsma langs de Nijefeansterwei. Op 13 febr. Werd een mannetje gemeld door Sjouke Scholten op de Merskenheide.

Een Waterpieper werd ook op 13 febr. door Sjouke gezien op de Merskenheide. Dit vogeltje is een redelijk zeldzame wintergast in onze omgeving en is meestal te zien in waterrijke gebieden, zoals moeras, waterkanten en vijvers en soms op ondergelopen weilanden. De vogel is veel grijzer en ook wat groter dan de Graspieper. De vogel laat verder een gerekt en ijl éénlettergrepig roepje horen.

 

Een hoog overvliegende Rode Wouw merkte ondergetekende op 19 februari bij toeval op over de Foarwurkerwei. Het viel op dat de aanwezige Buizerds alarmroepen uitten.

De Torenvalk lijkt weer wat toe te nemen na de grote dip van vorig jaar. Ongetwijfeld een reactie op het grote muizenaanbod.

 

Vlinders

Dagvlinders: Nog geen melding, maar dat is zeer binnenkort wel te verwachten. Mensen geeft het even door. Het zal meestal gaan om als imago overwinterende vlinders als Citroenvlinder, Kleine Vos of Dagpauwoog.

Koert Scholten

 
Koert Scholten / februari 2015

« terug naar overzicht artikelen