Artikelen

15-04

Algemeen:

Dat vroege voorjaar? Komt nog niet echt op gang. De gure Noordenwind houdt tot op heden (22 april) nog de grote vogeltrek tegen. Toch is er al behoorlijk wat te zien aan zomergasten en broedvogels. Ook planten komen in bloei, vooral op “sműke”plekjes. Hieronder naast opvallende waarnemingen, ook enkele van eerste terugkeer (voor zover bij mij bekend).

 

Vogels


Boerenzwaluw

Eerste gemelde datum:

Fitis:                                       7 april                                                           

Boerenzwaluw:                        3 april

Huiszwaluw:                            9 april

Gekraagde Roodstaart:            10 april

Boompieper:                           6 april

Gele kwikstaart:                      14 april

Bonte Vliegenvanger               14 april

Koekoek                                 24 april

De lijst is onvolledig, maar het geeft aan dat de gemiddelde data wel zijn gehaald. De Boerenzwaluw was wel laat i.t.t. vorige jaren. De aantallen houden nog niet over, wat ongetwijfeld ligt aan de gure en straffe tegenwind uit noordelijke richtingen.

De reeks wandelexcursies begon op 14 april op de Duurswouderheide. Waargenomen werden o.a. Roodborsttapuit, Gele kwikstaart, Dodaars, Geelgors, Rietgors, Waterral, Kneu, Boompieper, Regenwulp, Bruine Kiekendief, Watersnip en Geoorde Fuut.  

Op 21 april togen 12 leden naar natuurgebied de Slokkert bij Westervelde o.l.v. Patrick Huiting en een vrijwilliger van Natuurmomenten. Een mooi, rustig en vooral ruig gebied, dat wordt begraasd door Hereford runderen. Het is een behoorlijk groot gebied, waar de Slokkert (een beekje) weer meandert. We zagen en hoorden o.a. een Sprinkhaanzanger en een Houtsnip. Verder Geelgors, Regenwulp en Boompieper

 

Planten


Fijne Waterranonkel 21-04-2015, Slokkert.

Tijdens de excursies zagen we: Bosanemoon, Witte Klaverzuring en (Fijne?) Waterranonkel. Daar ook veel Meidoorn, die over een paar weken gaat bloeien en Sleedoorn (bloeit al).

Planten in ontwikkelingsfase zoals: Muizenoor, Biggenkruid,  Stekelbrem.

 

Verdere meldingen


Zeearend

Op 8 april meldde Siep Luinenburg een Beflijster op de Duurswouderheide. Op 15 april zag ondergetekende twee Beflijsters op de Heide van Allardsoog. Deze vogels werden ook op 21 april nog gemeld. Tevens werden op 15 april 5 Tapuiten daar gezien.

Een vrouwtje Grauwe Kiekendief vloog op 12 april over Bakkeveen en werd opgepikt door Harma Scholten en ondergetekende. Het betreft een erg vroege waarneming over ons dorp. In mijn inmiddels omvangrijke archief zie ik maar twee vorige meldingen.

Een Smelleken (een klein valkje) werd op 15 april gemeld op de Duurswouderheide door 2 vogelaars. Deze soort wordt in onze omgeving weinig gezien. Het is meer een vogel die langs de kust wordt gezien, jagend in open kweldergebied.

Op 18 april trok een heuse Zeearend over ons dorp, waargenomen door (weer) Harma en ondergetekende. De vogel vloog straf in westelijke richting en zat redelijk hoog.

Ooievaars worden door diverse mensen gemeld. Tot een broedpoging komt het vooralsnog niet.

Dagvlinders:  

Inmiddels worden al meerdere soorten gezien: Kleine Vos, Groot Koolwitje, Dagpauwoog, Klein Koolwitje, Gehakkelde Aurelia, Citroenvlinder, maar ook al Boomblauwtje, Oranjetipje en Bont Zandoogje.  Opvallend is een waarneming van Sjouke Scholten, die in de tuin van pa en ma zowaar een Oostelijke Vos waarnam. Een foto kon niet worden genomen, maar de beschrijving klopt als een bus.  De soort is pas vorig jaar voor het eerst in ons land vastgesteld. Hij overwintert in imago net als Kleine Vos en Dagpauwoog. Vandaar dat hij in het voorjaar kan worden gezien.

 

Tot slot

 Koert Scholten.

 
Koert Scholten / april 2015

« terug naar overzicht artikelen