Artikelen

18-08

Vogeltrek

Het is nu eind Augustus. De vogeltrek is al weer op gang. We merken er hier nog niet veel van. Een beter overzicht krijg je op trektelposten op strategisch goede gebieden, vooral langs de kust bij landengtes, rivieren en grote plassen. In het binnenland zijn veel trektelposten, welke te volgen zijn op de website: trektellen.nl. Bedoeling is dat in september af en toe ook weer de trektelpost op de Duurswouderheide wordt bemand. De omstandigheden voor vogeltrek zijn niet altijd even gunstig. je moet rekening houden met de windrichting en de weersomstandigheden. Bij matige oosten- tot zuidoostenwind heb je de beste kans op veel trek, maar is het erg zonnig en kraakhelder, dan hoor je, of hoor je niet, de diverse geluidjes van overtrekkende vogels, omdat ze dan erg hoog overvliegen. Weer met enige bewolking en af en toe zelfs een bui zijn in het binnenland gunstig. Is er harde wind uit dezelfde richtingen dan treedt “gestuwde” trek op. D.w.z. vogels worden als het ware tegen de kust aangedrukt en vervolgen daar hun weg. Dagen na onstuimig weer kan ook veel trek opleveren. Dan nog de tijd van de dag. Vooral in de vroege ochtend veel trek van vinken, lijsters, zwaluwen, leeuweriken en piepers. Later op de dag meer kans op roofvogels i.v.m. thermiek.

Verder dit jaargetijde letten op late dagvlinders, nachtvlinders en late libellen. Natuurlijk straks weer paddenstoelen. Je ziet altijd wat.

Om up to date te zijn verwijs ik u naar onze website, zie onder.

 

Waarnemingen:


Steltkluut

Vogels:

De droogte lijkt ook hier nogal te hebben huisgehouden. Verder waren vooral de Gierzwaluwen dit jaar erg vroeg weer vertrokken, waarschijnlijk door het slecht aanbod van insecten.

Wespendieven werden op diverse plekken gemeld. Het is lastig om broedgevallen vast te stellen. De vogel lijkt in de vlucht op een Buizerd, maar heeft een langere staart en een smallere koekoekachtige kop. Hij vliegt met vlakkere vleugels dan Buizerd.

Een Lachstern werd gezien en gehoord door zoon Sjouke op 14 augustus, laag vliegend richting west. Lachsterns komen op de trek vooral in de nazomer wel bij grotere plassen voor en op onder water gezette bollenvelden in Noord-Holland. Het is dus een treffen om deze soort te zien in onze omgeving. In ieder geval voor zover ik kan nazien, de eerste melding in onze omgeving.

 Op twee dagen nl. 21 augustus (zeker) en 22 augustus (niet geheel zeker), hoorde ik een Ortolaan overvliegen over ons dorp. De eerste al voor achten ’s-morgens, de laatse aan het eind van de middag. Het roepje is wel herkenbaar, maar helaas wordt dit vaak gemist. Begrijpelijk, want het valt nauwelijks op. Het klinkt kort goudvinkachtig en wat gerekter pieperachtig. Tja, hier moet je het mee doen. Googelen naar de roep van Ortolaan wil wel wat helpen. De Ortolaan is helaas zeer zeldzaam geworden. Broedde vroeger nog wel op de ruigere, extensief bewerkte zandgronden in het oosten van ons land en ook in Oost-Groningen, maar nu alleen nog op trek. De trek is niet zonder gevaar, want in vooral Frankrijk staan de lijmstokken en vogeljagers al klaar om de soort te vangen. Vooral het tongetje schijnt goed te smaken. Tja, een Euroland, maar met eigen wetten. Waar blijft de Europese eenheid?

Kruisbekken zijn tot nog toe vrijwel afwezig. Hoe anders was dat vorig jaar. Het aanbod van voedsel in het Noorden van Europa zal daar debet aan zijn. De oogst van sparren en dennen is daar waarschijnlijk wel goed geweest.

Verder kort nog wat meldingen; op de Duurswouderheide enkele Groenpootruiters, een Zwarte Ruiter en enkele Witgatjes, naast meerdere Watersnippen. Het zijn alle steltlopers die op de trek stoppen bij gunstige foerageergebieden.

Op 18 juli werden door Sjouke en ondergetekende 4 Steltkluten gezien op een plas op het Wijnjeterper Schar. Het was een paar met twee grote jongen. Waar gebroed is, is niet bekend.

 

Slangenarend

Een mogelijke Slangenarend werd aan het eind van de middag op 13 juli overvliegend gezien richting noordwest. De waarneming kon niet worden “afgemaakt” omdat de vogel laat werd opgepikt en snel achter de bomen verdween. We zijn echter allebei vrijwel zeker. 

 

Kolibrievlinder

Dagvlinders: Het vlinderjaar is door de droogte niet al te best. Wel lijken er in de wat nattere nazomer toch meer vlinders te zien, maar de aantallen zijn niet om naar huis te schrijven. In mijn tuin heb ik wat rottend fruit gelegd. Hierop komen dan soorten als Atalanta en Gehakkelde Aurelia.

Nachtvlinders: Tot deze groep vlinders behoort ook de Kolibrievlinder. Een forse vlinder die dit jaar op meerdere plekken werd gemeld. Van Hans Galema kreeg ik een melding van deze soort. Een foto van deze vlinder is bijgevoegd.

 

Libellen: Veel soorten zijn al uitgevlogen. Het is nu de tijd voor Pantserjuffers: Meestal Gewone- , Hout- en Tengere Pantserjuffer. Ook de Paardenbijter is actief, evenals enkele Gazenmakersoorten. Hierbij is de Blauwe redelijk vaak te zien, maar ook de Bruine en de Venglazenmaker. 

 

Franjeporiezwam bovenkant

Paddenstoelen: Ondergetekende vond een paar prachtige Franjeporiezwammen op 16 augustus op een dode forse tak langs de Beakendyk. Foto is bijgevoegd. Het nattere weer zal ook de paddenstoelenstand wel weer gunstig beinvloeden. 

 

Franjeporiezwam onderkant
 

Overige insecten: Herhaling: Let eens op onze insecten, een hot item tegenwoordig. Prachtige kevers, wantsen en cicaden, maar ook veel soorten zweefvliegen. Besteed er eens aandacht aan, maak een foto, stuur hem eens door of probeer erachter te komen welke soort het is. Ze zijn niet altijd alleen maar lastig.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de reacties en meldingen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / augustus 2018

« terug naar overzicht artikelen