Artikelen

Afgelasting scholierenrun

Afgelasting scholierenrun

De Stichting Survival Bakkeveen heeft de scholierenrun, die in april was gepland, afgelast. Dit is omdat de organisatie er te laat achterkwam dat er een ontheffing had moeten worden aangevraagd in het kader van de Flora- en Faunawet. Die ontheffing was niet op korte termijn te verkrijgen. De Natuerferiening heeft nog aangeboden een oplossing te vinden. Het is de Stichting Survival zelf geweest die desondanks rigoureus heeft besloten de hele zaak af te gelasten.

 

Waardering voor scholierenrun

Op de website van Bakkeveen wordt de indruk gewekt dat ‘enkele natuurliefhebbers’  het de schooljeugd zouden misgunnen dat zij plezier beleven aan een scholierenrun. Bedoeld is de Natuerferiening, want die heeft de organisatie er desgevraagd op geattendeerd dat een meerdaagse run in het broedseizoen over deze route (natuurgebied) ook gevolgen heeft voor de natuur. De organisatie was kennelijk niet op de hoogte van mogelijke gevolgen voor de natuur van het evenement.

De Natuerferiening Bakkefean misgunt de schooljeugd geenszins hun plezier, integendeel! Wij hebben juist waardering voor initiatieven die de jeugd in beweging brengen en in contact brengen met de natuur. En wij hebben respect voor vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.

 

Survival Bakkeveen zelf heeft besloten tot de rigoureuze maatregel: afgelasten, vanwege de noodzaak tot aanvraag tot ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet. Dit ondanks de poging die de Natuurferiening heeft gedaan om nog in overleg een alternatieve route te ontwikkelen. 

 

Grenzen aan wat kan en mag in de natuur

Wat is eigenlijk het probleem? Het probleem is dat er grenzen zijn aan wat er kan en mag in de natuur. In het broedseizoen met name is voorzichtigheid geboden. Het is de meest kwetsbare periode voor dieren waarin de kans op verstoring het grootst is. In deze korte periode moeten ze voor nageslacht zorgen en bij grote verstoring is de kans groot dat ze hun nest of jongen definitief verlaten. Drie dagen achter elkaar enkele honderden kinderen in deze periode door een kwetsbaar natuurgebied laten trekken, daar moet je eerst even goed over nadenken.  Kan dat zonder schade aan de natuur? Welke route kan eigenlijk wel en welke niet? Dat kan het beste door een ecoloog of een daartoe gekwalificeerd persoon worden beoordeeld. Met enige goede wil is er meestal wel een oplossing mogelijk.

 

De Natuurferiening geeft de natuur een stem en behartigt de belangen van onze natuurlijke omgeving. Dat staat in de statuten en dat mag verwacht worden van een natuurvereniging. Bovendien: de belangen van de natuur zijn óók ons aller dorpsbelang.

 

Het zou een misschien een goed idee zijn een scholierenrun te organiseren in het najaar, als het broedseizoen voorbij is. Ook is het een goede gedachte om met de plaatselijke Natuerferiening te overleggen voordat dergelijke grote evenementen in natuurgebieden op stapel worden gezet. 

 

Discussie afgesloten

Tijdens de ledenvergadering van de Natuerferiening Bakkefean op 19 april j.l. in de Dúnhoeke ontstond er enige discussie over de gang van zaken rond de door de survivalclub (in het broedseizoen en door natuurgebieden geplande) survivaltocht voor scholieren, die is afgelast door de voorzitter van deze club.

De discussie werd afgesloten met de constatering dat er intussen  overleg heeft plaatsgevonden tussen de Natuerferiening, de Survivalclub Bakkeveen en Jan van Dalen (die vreesde voor problemen met de Drie Provinciënwandeltocht en de avondvierdaagse). Ook met Plaatselijk Belang zal nog nader overleg plaatsvinden over de wijze waarop met de natuur in Bakkeveen wordt omgegaan. Alle betrokkenen stellen vast dat er richting de toekomst geen belemmeringen zijn voor samenwerking en overleg.

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / april 2016

« terug naar overzicht artikelen