Artikelen

Oproepen

De donkere dagen aan het einde van het jaar geven tijd en ruimte om het afgelopen jaar nog eens de revue te laten passeren. Ook op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie is in 2017 weer het nodige gebeurd. Of net hoe je het bekijkt: juist het nodige niet is gebeurd. Daarom een korte terugblik gepaard gaande met enkele oproepen.

 

Landschapspijn

De door journaliste Jantien de Boer (Leeuwarder Courant) bedachte term “Landschapspijn” blijft flink aanslaan. Op weg naar het jaar van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad” zijn er festiviteiten zoals bijvoorbeeld “Kening fan e greide” over dit onderwerp op poten gezet. Het gros van de betrokkenen is er over eens dat het landschap er saaier op wordt. Behoud van cultuurhistorische landschapselementen zoals houtsingels, houtwallen, dobben, pingoruïnes etc. is van groot belang om nog een enigszins gevarieerd landschap te behouden. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied heeft de toenmalige wethouder van Dijk beloofd houtopstanden voor behoud vast te leggen. Helaas blijkt die toezegging niets waard te zijn geweest en zie je de kwaliteit van de landschapselementen teruglopen.

Bij deze een oproep aan bezitters van landschapselementen en de gemeente: neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid omwille van de maatschappelijke wens ter behoud van ons landschap!

 

Natuur

Het Duitse onderzoek dat in 2017 aangetoond heeft dat gedurende de afgelopen 30 jaar de insectenstand met 75% teruggelopen is kan de natuurliefhebber niet zijn ontgaan. Het moest ook een keer vastgesteld worden nadat het zoveel autobezitters al was opgevallen dat de auto’s gevrijwaard bleven van aangereden insecten. De vlinderstichting heeft ons al langer op de moeilijkere leefomstandigheden van vlinders gewezen. Ook van de bijen weten wij dat ze het steeds moeilijker hebben.

In de lijn van het gezegde: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf” een oproep aan tuinbezitters om minder bestrating te gebruiken en meer beplanting aan te brengen. Beplanting die voornamelijk bestaant uit drachtplanten voor bijen. Ik kan hier de nodige soorten planten oplepelen maar liever verwijs ik u naar het www. Daar is veel over drachtplanten te vinden.

 

Cultuurhistorie

Sinds de aanvang van het landinrichtingsproject Koningsdiep is er al heel wat water door het Koningsdiep gestroomd maar nog steeds niet op de door de Landinrichtingscommissie gewenste wijze. Vanaf deze plaats dan ook een oproep aan betrokken grondeigenaren om uit hun eigen schaduw te stappen en recht te doen aan de op historische leest geschoeide invulling van het natuurnetwerk. Het helpt om zowel de natuur, cultuurhistorie en landschapspijn te verzachten. Het is nog steeds niet te laat om de maatschappelijke dwaling van destijds terug te draaien. De natuur kan veel herstellen maar in dit geval niet eerder dan er door ons een begin mee is gemaakt.

 

Kringlopen

Onlangs las ik een artikel van een tuinarchitect die van mening was dat de mensen een steeds grotere drang hebben om de natuur onder controle te krijgen en te houden. Zelfs bomen worden vanwege een vermeende overlast aan bladeren liever niet meer aangeplant! Of zelfs omgehakt! Steeds minder realiseert men zich dat voor een gezonde tuin kringlopen nagestreefd dienen te worden. Elke tuinder weet dat een gezonde beplanting start met een vruchtbare bodem. Gelukkig dringt ook in de landbouwsector het besef door dat het gebruik van kunstmest op den duur tot minder opbrengst leidt. Een oproep aan iedere grondbezitter het kringloopprincipe toe te passen zonder kunstmest, en vooral geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken (ook niet dat restje wat nog in de kast stond!).

 

Duurzaam?

In de wedloop naar 0 op de (gas)meter wordt eerst gekeken of huizen voldoende geïsoleerd zijn. Logisch om daar mee te beginnen als je mee gaat doen. Vergeet echter onze spouwmuurbewoners niet. Vogelschroten belemmeren verscheidene vogels om onder dakpannen te nestelen. Een oproep aan huiseigenaren om voorafgaand aan isoleren alvast alternatieve nestgelegenheden aan te brengen. Er zijn inmiddels afdoende nestkasten, neststenen om in te metselen, en speciaal vormgegeven dakpannen voor gierzwaluwen.

 

Participatie

De overheden prediken burgerparticipatie maar doen in de praktijk nog erg weinig. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet uit de partijprogramma’s blijken welke partijen zich ten aanzien van de natuur, cultuurhistorie en landschap met de burgers daadkrachtig op willen stellen. De Natuerferiening Bakkefean e.o. heeft zich zonder enige overheidssteun wel ingespannen om ons leefmilieu te verbeteren en/of onder de aandacht te brengen. Als vereniging hebben wij de politieke partijen gevraagd naar hun inzet voor de komende jaren. Wij houden u op de hoogte.

 

Een laatste oproep

Uiteraard zijn er nog veel meer problemen op te noemen zoals een als gevolg van diepontwatering dalende veenweidegrond waarbij de nodige CO2 vrijkomt . Maar net als 2017 inmiddels ook geëindigd is, komt ook aan dit schrijven een einde.

Wilt u ons meehelpen de leefomgeving te verbeteren? Dan roep ik u op om lid van onze vereniging te worden. En wilt u de handen uit de mouwen steken om daadwerkelijk wat te doen neem dan contact op met ons bestuur . Zie voor contactadressen onze site: www.Natuur-Bakkeveen.nl

Natuerferiening Bakkefean e.o.

 
Douwe Klijnstra / december 2017

« terug naar overzicht artikelen