Artikelen

Stikstof en natuurgebieden rond Bakkeveen

Stikstof en natuurgebieden rond Bakkeveen


Vergrassing Duurswouder Heide. Foto Claartje Slofstra

het bestuur van de Natuerferiening heeft zorgen over de stikstof in de natuurgebieden rond Bakkeveen. Minister Schouten heeft enkele weken geleden de plannen van het kabinet gepresenteerd om de stikstof uitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. We hebben toen al aangegeven dat we het jammer vinden dat de grote natuurorganisaties niet betrokken waren bij die planontwikkeling (bedrijfsleven en landbouworganisaties wel); zo heeft men veel beschikbare kennis over hoe het beter zou kunnen, niet benut.

Omdat de minister aangaf slechts in de helft van de Natura-2000 gebieden de stikstofneerslag terug te kunnen dringen, vroegen wij ons af wat dit zou gaan betekenen voor de natuurgebieden rond Bakkeveen.

De maatregelen zouden vooral de Natura-2000 gebieden betreffen; bij Bakkeveen is dat de Bakkeveenster Heide (eigendom It Fryske Gea), en wat verderop de Wijnjewoudster Schar (eigendom Staatsbosbeheer). Bij welke helft van de Natura-2000 gebieden zouden ‘onze ‘ gebieden vallen?

Welnu. In Trouw is eind mei wat meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de Natura-2000 gebieden volgens de planning van de minister. Op een kaart is daar te zien dat de Wijnjeterper Schar er volgens de plannen in de toekomst wat gunstiger gaat uitzien qua stikstofdepositie (minder rood gekleurd), maar de Bakkeveenster Heide zal er na uitvoering van het plan nog altijd even beroerd voor staan (geheel rood gekleurd). Dat betekent waarschijnlijk ook niet veel goeds voor de Duurswouder Heide en het landgoed De Slotpleats. Iedereen ziet hoe de vergrassing van de heidegebieden helaas voortschrijdt; afplaggen heeft daarbij alleen een tijdelijk effect als de stikstof uitstoot van de grote bedrijven rondom niet vermindert.

De Natuerferiening realiseert zich dat deze zaak een complexe kwestie betreft die landelijk wordt behandeld. Echter, het heeft grote gevolgen voor de lokale terreinen. We realiseren ons dat het niet zomaar te verwachten is dat agrarische bedrijven van de ene dag op de andere kunnen veranderen. Maar toch. Dit plan bestrijkt een periode van vele jaren. Het is teleurstellend. We zullen de zaak aankaarten bij de terreinbeheerders (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en overleggen of er nog mogelijkheden zijn tot verbetering. 

 
Claartje Slofstra / mei 2020

« terug naar overzicht artikelen