Artikelen

Terugblik 2021

Vreemd jaar, ook voor de Natuerferiening (NFB). Corona stuurt veel in de war! Soms vergaderden we digitaal, en veel van onze gebruikelijke activiteiten waren niet mogelijk. Geen excursies, geen lezingen, geen cursussen. Voor de leden hebben we op deze manier weinig kunnen betekenen helaas.
In het najaar hebben we gelukkig nog net een jaarvergadering kunnen houden. Michel Krol, van It Fryske Gea, heeft ons toen enthousiast verteld over het beheer van de Bakkeveenster Duinen en de schaapskudde van Ko Maring.

 

Heide Bakkeveen
 

Wel heeft NFB zich op andere manieren ingezet voor natuur en landschap, zoals dat verwacht mocht worden!

Er zijn eendenkorven in de vaart geplaatst. De eenden hebben er dit jaar nog geen gebruik van gemaakt, maar dat kan nog komen. Er is een ransuilen nestmand geplaatst in het bos nabij de Alde Drintse Wei.

Natuureducatie op school is lange tijd niet doorgegaan, maar deze herfst is Jouke Bouius toch weer met een groep het bos in geweest. De kinderen hebben enthousiast van alles gezocht en gevonden van wat er zoals leeft onder het gevallen blad in het bos!

De fotowedstrijd Monumentale bomen in en rond Bakkeveen die Dirry Rietveld hier zorgvuldig heeft georganiseerd, heeft fraaie plaatjes opgeleverd.
Ze zijn te bewonderen op onze site, zie klik hier

 

NFB en overheid

De belangrijkste beheerder van natuur en landschap is natuurlijk de overheid.

Zo heeft de Friese Milieufederatie (FMF) (mede namens ons) bij de provincie gepleit voor betere bescherming van het Friese landschap en bezwaar gemaakt tegen mogelijke groei van veehouderijen. Dan zou er toch meer stikstof uitstoot en meer overbemesting kunnen komen. Ook heeft de FMF (met ons) bezwaar gemaakt tegen bouwen in het Natuur Netwerk Nederland.

Dal van het Koningsdiep; samen met Geaflecht hebben we de Gebiedscommissie, die de plannen ontwikkelt, gevraagd meer uit te gaan van het landschap bij de ruimtelijke planvorming. Dat zou het integratiekader kunnen vormen voor alle nieuwe ontwikkelingen (o.a. waterbeheer, landbouw, natuurontwikkeling).

Beeldkwaliteitsplan Opsterland; we hebben de gemeente gecomplimenteerd met dit plan. Er is veel overgenomen van wat wij in vooroverleg met ambtenaren naar voren hebben kunnen brengen. Mooi dat het plan het ecologisch belang van het openbaar groen meer voorop stelt. Het resultaat is al hier en daar te zien.

Uitbreiding van het aantal bomen is in elk geval hard nodig, de gemeente streeft naar 1 % extra bomen per jaar. We hebben gevraagd om vooral langs bestaande wegen en paden bomen bij te planten,. Dat geeft meer winst voor het landschap dan hele kavels met bomen. 

 

Bermbeheer; Insectenrijke bermen zijn ook tegen de eikenprocessierups nodig! Dus moet je daar kruidenrijke, natuurlijke begroeiing hebben, die niet aldoor wordt kaalgeschoren. Dat geeft ook veel meer biodiversiteit. Alle bermen bij elkaar zouden een groot natuurgebied kunnen vormen. We hebben daarom wederom gevraagd niet meer door te gaan met het kaalklepelen van bermen (dan dood je daar alle leven voor langere tijd). Eenmaal per jaar maaien op veel plekken is al beter dan wat er voorheen gebeurde, maar ... echt ecologisch beheer vraagt flexibiliteit en deskundigheid!

 

NFB en Natuurorganisaties
It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten

Er is veel gebeurd in de natuurgebieden. De Duurswouder Heide is voor een deel -publieks-luw- gemaakt nabij de Leidijk aan de
ZW- zijde. In het broedseizoen is het daar niet meer toegankelijk voor publiek.

Achter de Stripe zijn poelen uitgegraven en vergroot, het kwelwater wordt daar nu vastgehouden en onder het verplaatste voetpad door geleid. De maatregelen hebben gezorgd voor veel verstoring ter plekke maar er is ook goede hoop op natuurherstel op termijn; verrijking van de biotoop (vochtiger bodem, schoon kwelwater, poelen met helling erlangs, jong nieuw loofbos).

In de Bakkeveenster heide is ook groot werk verricht. Veel grond is afgeschraapt t.b.v. meer zandverstuivingen. aldaar, en verdere ontwikkeling van jonge heide in plaats van gras. 

 

NFB en de boeren bij de buren

Twee bestuursleden hebben een excursie van Noardlike Fryske Walden (voorheen: Lansdouwe) meegemaakt.
Het is een vereniging met 800 leden, waarvan 600 boeren. Ze zijn allemaal bezig met het behoud van het coulissenlandschap van de Wouden. Gerrit Tuinstra van Fries Landschapsbeheer gaf toelichting over onderhoud van dykswallen, boomwallen, elzenwalletjes etc. Hij liet prachtige voorbeelden van goed onderhoud zien op het terrein van een jonge boer bij Surhuisterveen.
Wat een betrokkenheid, en wat een voldoening sprak er uit het verhaal van de boer! Hij werkt er met vreugde op zijn land dat productief is en bijdraagt aan verrijking landschap en natuur. Het was schitterend om te zien. Heel inspirerend; zo kan het ook!

Laten we hoop putten uit deze initiatieven.

De Natuerferiening wenst u allen een 2022 waarin de natuur ook rond ons dorp verder wordt verrijkt.

 
Claartje Slofstra / januari 2022

« terug naar overzicht artikelen