Artikelen

Van de bestuurstafel

Zorgen over bermbeheer

In Opsterland is momenteel de begroting aan de orde. De Natuerferiening Bakkefean heeft in een brief en in de inspraakronde voor burgers en organisaties haar zorgen geuit over het bermbeheer. In de begroting staat wel als doel Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld.” (p. 38), maar er wordt wel erg weinig geld voor uitgetrokken, dus daar zijn we nog helemaal niet gerust op. De kwestie is wel echt van belang: het gaat om het grootste gedeelte van openbaar groen van Opsterland, te weten bijna 2 miljoen vierkante meter, ofwel 188 hectare bermen / ruigte.

 

Klepelen

Het afgelopen jaar heeft de gemeente de wegbermen in het buitengebied geklepeld. Bij klepelen zonder afzuigen, zoals hier gebeurt, wordt de bermvegetatie, inclusief alles wat zich daar nog meer op de oppervlakte bevindt, afgeslagen en gekneusd. Door het achterblijven van het verpulverde materiaal hoopt organische stof zich op in de toplaag van de berm. Deze behandeling kan ernstige schade toebrengen aan grote delen van de vegetatie en heel veel van het bijbehorende dierenleven vernietigen. De soorten die sommigen graag bestreden zien - distels, brandnetels, zuring - zullen juist welig tieren. De vele planten echter die gedijen op minder voedselrijke bodems zullen in rap tempo achteruitgaan of zelfs verdwijnen. Juist deze planten zorgen in al hun verscheidenheid voor een rijke biodiversiteit (inclusief bijen, vlinders, etc.). Daarbij komt dat het weggeworpen vuil dat zich helaas vaak in bermen bevindt, ook wordt vermalen en verpulverd terugkomt op de bermen; dit vuil (vaak vermalen plastic deeltjes) krijg je nooit meer weg.

 

Belang van ecologisch beheer wegbermen

Wegbermen zijn van groot belang voor de natuur!

- Volgens het onderzoekrapport “Biodiversiteitsgraadmeters in Fryslân”, dat de provincie Fryslân heeft laten uitvoeren is de biodiversiteit in het agrarisch gebied in Fryslân zeer sterk afgenomen, zelfs meer dan waar ook in Europa!

- wegbermen kunnen echter een netwerk van natuurrijke zones vormen in het ecologisch zeer sterk verarmde landelijke gebied;

- wegbermen vormen samen een van de grootste natuurgebieden van onze gemeente;

- wegbermen zijn een toevluchtsoord voor vele planten en dieren, in het bijzonder ook insecten, die in het landelijke gebied met zijn intensieve agrarische gebruik niet meer of nog maar weinig voorkomen. Bij juist beheer vormen ze ecologische verbindingszones waar onder andere bijen enorm van profiteren;

- wegbermen bieden met hun fleur, kleur en geur voor wandelaars en fietsers een groot genot bij goed beheer, en troost bij de aanblik van de monotone agrarische grasvlakten in de omgeving.

Beide verenigingen hebben brieven gestuurd aan de gemeente om te pleiten voor ecologisch bermbeheer. Samen met de natuurvereniging Geaflecht hebben we ook vragen gesteld hierover in de gemeenteraad bij de voorbereiding van de begroting.

 
Claartje Slofstra / november 2016

« terug naar overzicht artikelen