Artikelen

Van de bestuurstafel maart 2020

Verrassingen van de natuur


Holwortel

Eerst een onaangename verrassing: het is duidelijk, vanwege het virus geen groepsactiviteiten voorlopig. In elk geval niet in april en mei. We houden u op de hoogte van onze plannen wanneer er weer wat mogelijk is.

Maar er zijn gelukkig ook veel aangename verrassingen van de natuur. In onze tuin, die wordt beheerd door een luie tuinier, mag de natuur tamelijk vrij haar gang gaan. Zo is er iedere lente een grotere rijkdom aan bloeiende holwortel, een feest om te zien. Wij hebben het niet aangeplant! 

 

Bomenbeleid in Opsterland: mooi dat er een plan ligt

Al enkele jaren hebben de beide natuurverenigingen van Opsterland, Geaflecht en Bakkeveen, er bij de gemeente op aangedrongen dat er een bomenbeleidsplan zou moeten komen. Ook hebben wij verzocht in een vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen van een dergelijk plan. De gemeente heeft nu aan beide verzoeken gehoor gegeven, heel goed!

Er ligt een concept beleidsplan (door een onderzoeksbueau uit Sneek opgesteld). Het

is ons toegezonden zodat we erop kunnen reageren voordat het aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daar hebben we ook veel waardering voor uitgesproken naar de gemeente.

De Natuerferiening heeft er zorgvuldig naar gekeken en uitgebreid commentaar gegeven, in samenwerking met Geaflecht. Ik geef enkele relevante delen van ons commentaar kort hieronder weer.

Lange termijn visie gemist

We hebben de gemeente erop gewezen dat het onderzoeksbureau geen lange termijn visie geeft. Dat verwachten we wel in een beleidsplan. Je wilt toch weten waar de gemeente in de toekomst naartoe wil. Een toekomstbeeld.

Wij hopen dat juist in deze tijd de gemeente zich uitspreekt voor bescherming, aanvulling en behoud van ons waardevolle bomenbestand. Dit zou volledig passen bij hetgeen in het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgeschreven.

Geen inventarisatie

Een inventarisatie van het bomenbestand in de hele gemeente ontbreekt, dat zou nog moeten gebeuren. Bomen in de dorpskernen, bomenlanen, houtwallen, pestbosjes, erfbeplantingen, solitaire bomen. Waar staan welke boomsoorten? Wat is de waarde van dit bomenbestand van Opsterland? Pas dan wordt werkelijk duidelijk hoeveel moois er te beschermen is en waar er moet worden hersteld en aangevuld. Het conceptplan is helaas niet gebaseerd op grondig veldwerk.

Monumentale bomen

De omschrijving van het begrip monumentale bomen is te beperkt. Een boom kan alleen al wegens zijn omvang of leeftijd een monumentaal karakter hebben, ook als deze niet of niet goed zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Een boom hoeft niet beslist beeldbepalend, historisch van bijzondere betekenis, cultuurhistorisch interessant of van een zeldzame soort te zijn om als monumentaal te worden gekwalificeerd. 

 

Bomen langs de vaart in het voorjaar (Foto: Douwe Klijnstra)
 

Bakkeveense Vaart winter 2015 (foto: Douwe Klijnstra)

Geen bomen meer aan westzijde van de vaart? Nee toch!

Het voorstel om de trekvaartfunctie van lang geleden in Bakkeveen weer zichtbaar te maken door langs de Bakkeveenstervaart aan één zijde geen bomen meer te onderhouden, en niet te herplanten wat verwijderd moet worden door ziekte of sterfte, hebben we sterk afgeraden. Wij hebben ervoor gepleit om juist herplant uit te voeren daar waar de bomenlanen langs de vaart onderbroken zijn door wegvallen van bomen in het verleden. De bomen aan weerszijden van de vaart staan er al zeker 100 jaar (er zijn foto’s van bekend). Het dorp Bakkeveen is als dorpskern vooral aantrekkelijk door de vaart met de bomenrijen erlangs. Een kale weg aan de westzijde zou een groot verlies betekenen! Het aanzien van het dorp zou wezenlijk worden aangetast.

We hopen dat de gemeente de conceptnota naar aanleiding van deze en andere opmerkingen zal laten verbeteren. 

 

Nestkasten


Nestkastbrigade (foto: Jouke Bouius)

Na de nestkasten actie van december, waarbij 100 nestkasten zijn opgehangen langs de Bakkeveenster Vaart (daarover hebben we eerder al bericht), kwam de gemeente met het mooie plan om 200 nestkasten te laten maken door Maatwerk in Gorredijk; daar werken mensen met een beperking. De nestkasten wilde de gemeente schenken aan de beide natuurverenigingen.

Wij hebben ervoor gekozen slechts 50 kastjes aan te nemen, om twee redenen: meer dan 150 nestkastjes jaarlijks onderhouden wordt wel veel, en: Gorredijk had nog geen nestkastjes opgehangen en kon er wel 150 gebruiken. Wethouder Libbe de Vries heeft de kastjes feestelijk aangeboden aan vertegenwoordigers van beide verenigingen. Wij hebben de wethouder en de makers van de kastjes van harte bedankt en de gemeente nogmaals erop gewezen hoe belangrijk het is om nu ook de bermen natuurvriendelijker te beheren, zodat er veel wilde bloemen gaan bloeien waarin insecten kunnen gaan leven. 

 

Nestkastbrigade (foto: Jouke Bouius)

Jouke Bouius heeft met Sjirk van Gorkum, Jan Hendriks en Jappie van der Meulen de kastjes van de gemeente opgehangen langs de Nijefeansterwei.

Tijdens een pauze in het werk werd er koffie gedronken bij Ann Nijland. De fazant die daar al een tijdje rondscharrelt maakte van de gelegenheid gebruik door de voorraad nestkastjes te inspecteren; hij klom op de aanhangwagen en zelfs op de auto!

Nu maar hopen dat er héél veel mezen komen die héél veel eikenprocessierupsen lusten…. 

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / maart 2020

« terug naar overzicht artikelen