Artikelen

Van het bestuur

Varia

Nog altijd is het niet mogelijk lezingen, excursies of cursussen te organiseren. Een jaarvergadering zit er voorlopig ook niet in. Toch gebeurt er nog wel wat! We houden u graag op de hoogte.

 

Nestkasten

Vrijwilligers van de Natuerferiening hebben de 50 nestkasten die de gemeente ons ter beschikking heeft gesteld (grote kasten, houtkleurig) opnieuw opgehangen, na herstel (door Maatwerk) van de beschadigde exemplaren. Dat herstel heeft de gemeente gefinancierd. Er waren er ook nogal wat verloren gegaan: van de boom gewaaid, en niet altijd teruggevonden. De gemeente heeft het weer aangevuld tot het aantal van 50 gemeentekasten, die nu veel steviger zijn afgewerkt. Dze kasten zijn opgehangen aan de Nijefeansterwei en de Nije Drintse Wei.

 

De 100 kleine kastjes van de Natuerferiening zelf (kleine kastjes, witte streep langs het dakje, verder donkergroen geverfd) zijn zaterdag de 27efebruari geïnspecteerd en schoongemaakt. Weer een flinke klus voor de vrijwilligers van de Natuerferiening!

Deze kastjes hebben de winter en de stormwinden allemaal prima overleefd.

In veel nestkasten bleek gebroed te zijn: het bezettingspercentage was ruim 80%! Pimpelmezen, koolmezen en (langs de Nijfeansterwei) ook wel de boomklever hadden er gebruik van gemaakt. Bij verschillende kastjes is gezien dat spechten hebben geprobeerd het gat te vergroten.

We hopen nu dat de gemeente de bermen bij deze nestkastjes ook werkelijk minder zal maaien, zodat de vogels ook nog voldoende insecten kunnen vinden om zich mee te voeden als het rupsenseizoen over is.

 

Eendenkorven


Het vlot wordt gejaagd naar de gewenste plek. Foto Slofstra

Maandag 22 februari zijn vier eendenkorven geplaatst in de Bakkeveenster Vaart, bij de Houtwal. Dat was een klus waarbij professionele hulp en professioneel materiaal nodig was. Macadam stelde een vlot ter beschikking, dat aan de Houtwal te water werd gelaten en langs de Houtwal, jagend, door Jan Hendriks naar de juiste plek werd gesleept.

 

Het gat wordt uitgediept. Foto Slofstra

Vanaf het vlot werden diepe gaten uitgespoten, zodat de lange houten palen stevig en diep stonden in de vaart. Aan de wal werden de korven aan de palen bevestigd

 

Twee soorten eendenkorven. Foto Slofstra

Twee manden zijn gevlochten van vlas en riet en twee gevlochten van wilgetenen. We zijn benieuwd in welke korven de eenden het eerst gaan nestelen!

 

Met een houten tussenstuk wordt de korf aan de paal bevestigd. Foto Slofstra

Aan de wal werden de korven aan de palen bevestigd.

 

De eendenstand gaat helaas ook achteruit, zoals zoveel vogelsoorten. Het gaat vooral om het voedsel voor deze vogels: daarvoor is plantengroei en kroos nodig in schoon water. Daar heeft de Natuerferiening op zichzelf weinig invloed op. Maar goede nestgelegenheid helpt toch hopelijk ook.

 

Drukte in de natuur

In de natuurgebieden is het druk. Niet alleen komen er veel meer mensen naartoe om te genieten van de frisse wind, het buiten zijn, en de landschappelijk fraaie natuur, nu veel anders niet mogelijk is. Wij gunnen dat iedereen, van harte. Hoe meer mensen de natuur waarderen hoe beter. Maar… niet iedereen weet echter hoe belangrijk het is om op de paden te blijven en de hond aangelijnd te houden. Er vindt daardoor helaas wel veel meer verstoring plaats dan nodig is.

 

Achter de Stripe

Achter de Stripe is staatsbosbeheer bezig met werkzaamheden: er worden poelen uitgegraven en vergroot, met schuin aflopende oevers om verschillende plantensoorten een kans te geven (biodiversiteit). Verschillende mate van vochtigheid biedt verschillende soorten hun gewenste biotoop.

Het kwelwater aldaar wordt nu vastgehouden. Dat is heel schoon water dat bijdraagt aan gezonde bodem en gezonde plantengroei. De waterafvoer is deels verplaatst en wordt onder een voetpad door geleid. Er zijn veel bomen gekapt. Helaas is het natuurlijke profiel van de flank van het Koningsdiep aldaar wat afgevlakt.

De werkzaamheden brengen onvermijdelijk veel verstoring in het gebied aldaar, maar wij hebben goede hoop op niet alleen herstel. Ook is er goede kans op verbetering van de biotoop (vochtiger bodem, kwelwater, poelen met helling erlangs, jong nieuw loofbos) en verfraaing van het landschappelijke aanzien in het gebied. Staatsbosbeheer heeft al ver voor aanvang van de werkzaamheden over deze plannen overlegd met de Natuerferiening en ons goed op de hoogte gehouden. 

Voor informatie van Staatsbosbeheer hierover zie https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkelingsprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html#Oude%20Bosch

 

Duurswouder Heide toen het koud was in februari. Foto Douwe Klijnstra

Op de Duurswouderheide wordt, net als vorig jaar, een deel van de zuidwest kant van de heide afgesloten van begin maart tot ongeveer september/oktober. Dit wordt gedaan om rust te bieden aan (kwetsbare) soorten tijdens de periode van voorplanting.

Helaas heeft de letterzetter flink toegeslagen in het bos bij de Duurswouderheide. Daar zal in de toekomst wel gekapt moeten worden. Via onderstaande link geeft Staatsbosbeheer meer uitleg over de letterzetter en de gevolgen.

https://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2020/10/12/de-sparrenbossen-in-zuidoost-friesland-hebben-het-zwaar/

 

Bakkeveenster Heide en Slotlaan

In de Bakkeveenster heide wordt door It Fryske Geaook groot werk verricht. Er is onder andere grond afgeschraapt ten behoeve van meer ruimte voor zandverstuivingen. Hierover hebben wij contact gehad met It Fryske Gea. Wij waren bezorgd over het ‘bodemarchief’ aldaar: delen van het gebied zijn mogelijk archeologisch van belang vanwege vermoedelijke bewoning in de steentijd en later in de Middeleeuwen. Er is ons verzekerd dat er zorgvuldig is gewerkt met een graafmachine met draaibare kop, die het bodemprofiel goed volgde. Er zou niets/weinig van het bodemarchief verwijderd zijn.

Het afsluiten van het sluippad bij de Slotleane(houtkap met achterlating van de bomen, je kunt er nu niet meer door) is gebeurd om mensen te ontmoedigen aldaar het bos te betreden. Dit gedeelte is niet bedoeld voor recreatie, het is een van de weinige rustgebieden in onze omgeving. Verstoring aldaar moet geweerd worden.

 

Bomenbeleid gemeente stagneert

Het bomenbeleidsplan van de gemeenteligt volledig stil. De gemeente heeft (schriftelijk, in het plan en toen het in de raad werd besproken) aangekondigd dat het plan met de verschillende dorpen afzonderlijk zou worden uitgewerkt. Bij navraag blijkt echter dat er nog niemand ten huize van de gemeente is aangewezen om zich hier verder mee bezig te houden. Er gebeurt dus niets, dat vinden we erg jammer.

 

Oude houtwallen in de bebouwde kom van Bakkeveen.

Deze overblijfselen van het vroegere Bakkeveen, die een plek bieden aan veel vogels, planten en insecten dreigen te verworden tot een vrijplaats voor rommel. Deze boomwallen zijn nog relicten van de dorpsstructuur die ooit is aangelegd door de bewoners van het Blauwhûs, nu de Slotpleats. Het zijn eigenlijk cultuurhistorische monumenten!

In een oude boomwal tussen Blauwhûs en Greate Kamp was de verwaarlozing wel heel duidelijk, jammer genoeg. 

Er is daar onlangs ook veel weggekapt, vooral elzen. Helaas zo laag bij de grond dat het onwaarschijnlijk is dat ze opnieuw gaan uitlopen. De Natuerferiening gaat zich inspannen voor herplant, met Els, Gelderse Roos of Vlier. Soorten die passend zijn in een boomwal.

 
Claartje Slofstra / maart 2021

« terug naar overzicht artikelen