Artikelen

Van het bestuur

Tot nu toe hebben we geen vergadering of excursie kunnen plannen; het is afwachten hoe de pandemie zich ontwikkelt. Intussen gebeurt er toch best een en ander; wij berichten daar graag over.

Waarom natuur overal en altijd toegankelijk? Een reactie op 'Mag het een beetje minder zijn?'

Jan van Dalen heeft in de Sluswachter van november 2020 en opnieuw in maart 2021 gepleit voor openbare toegankelijkheid van het nieuw in te richten natuurgebied langs de bovenloop van het Koningsdiep. Douwe Klijnstra heeft zijn mening in december 2020 daartegenover gezet, en aangegeven dat er niet veel klopte van de beweringen van Jan.

Nu Jan opnieuw pleit voor paden door het in te richten dal van de bovenloop van het Koningsdiep is het goed om nog eens te herhalen waarom dat toch geen goed idee is.

Rondom Bakkeveen is een grote dichtheid aan wandel- en fietspaden. Vanuit natuurbelang bekeken veel te veel. Een ambtenaar van Staatsbosbeheer heeft ons al eens aangegeven dat de natuur rondom Bakkeveen, net als die in de omgeving van Oranjewoud, voortdurend onder (te) grote druk van al de recreanten staat. Dat is nu, in de corona-tijd, nog vele malen meer het geval.

Wandelpaden tijdens het broedseizoen afsluiten voor meer rust in de natuur heeft geen enkel effect. Of het zou enkel moeten zijn dat de illegale bezoeker dan inderdaad ook weet dat hij of zij illegaal bezig is. Het huidige weiland van Haisma dat in natuur gewijzigd gaat worden, is nu toch ook niet toegankelijk? Juist het toelaten van recreanten in een open landschap werkt dubbel verstorend. Niet doen dus!

Zienswijze Natuurverenigingen Gebiedsinrichting Koningsdiep gebied, de bovenloop en de middenloop.

Er is een Milieu Effect Rapportage aanvraag geschreven vanuit de gebiedscommissie voor de bovenloop en middenloop van het Koningsdiep. Daarin is sprake van een 'voorlopig voorkeursalternatief', dat waarschijnlijk helemaal niet zo voorlopig is. Immers, als er wordt gevraagd om onderzoek naar de milieu-effecten van een plan is het onwaarschijnlijk dat je dat plan daarna nog wezenlijk wilt veranderen. Dan zou je opnieuw een MER-aanvraag moeten indienen!

Vanuit de Natuerferiening is samen met natuurvereniging Geaflecht een zienswijze ingediend. Wij menen dat het voorkeursalternatief te eenzijdig uitgaat van het belang van waterbeheer en natuurontwikkeling. Het landschap van het beekdal met daarbij de flanken komt helemaal niet aan de orde.

De landschappelijke samenhang (en de landschappelijke ontwikkeling vanuit het verleden) van de beek en de aangrenzende landerijen vinden wij nu juist van wezenlijk belang. Juist vanuit het landschapsbeeld van het beekdal kan naar onze mening een integrale visie ontwikkeld worden waarbij belangen van water, natuur en (duurzame, natuurvriendelijke) landbouw samengebracht kunnen worden. Dat hebben wij in onze zienswijze beargumenteerd en daar hebben wij voor gepleit.

Reactie Beeldkwaliteitsplan van de gemeente

De gemeente heeft in een nieuw Beeldkwaliteitsplan opgeschreven hoe zij het openbaar groen de komende jaren wil beheren. een onderhoudsplan, eigenlijk.

De beide natuurverenigingen hebben samen een reactie geschreven. Het gaat ons vooral erom dat bermen en plantsoenen niet meer of minder netjes worden onderhouden, maar dat vooral erop gelet wordt of er meer of minder ecologisch gunstig beheer wordt uitgevoerd (meer of minder bevorderlijk voor de biodiversiteit). Verder hebben we aandacht gevraagd voor de scholing van de mensen die het onderhoud uitvoeren. Wij hebben ervoor gepleit dat zij geschoold worden volgens de methode Kleurkeur, een methodiek waarbij bevordering van biodiversiteit voorop staat.

Tenslotte hebben we in het beeldkwaliteitsplan belangrijke zaken gemist, zoals bescherming en herstel van kenmerkende bomenlanen en houtsingels langs wegen. Het lijkt erop dat de gemeente geen enkele prioriteit geeft aan herplant waar gaten zijn gevallen in bomenrijen langs wegen, of aan herstel van aangetaste houtsingels. Ook aanplant van bomen op grote pleinen in dorpen wordt door ons gemist in het plan; dit is gewenst voor zowel het aanzien van pleinen alsook ter bestrijding van hittestress in deze tijd van klimaatverandering, met hetere zomerdagen.

Beplanting oude trace N381 tussen Wijnjewoude en Wijnjeterper Schar

Enkele jaren geleden zijn bomen gepland langs het oude tracee N381. Toen deze weg werd ontmanteld was het plan van het Plaatselijk Belang Wijnjewoude om hier een mooie bomenlaan te cre-eren. Het zal velen niet ontgaan zijn dat de bomen die in 2016 zijn aangeplant, grotendeels dood zijn gegaan. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk de drie extreem droge zomers achter elkaar.

Samenwerking van partijen

De Natuerferiening Bakkefean e.o. heeft contact gezocht met 'Natuer mei de Mienskip'. 'Natuer mei de Mienskip' is een samenwerking tussen verschillende organisaties en zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur) af te maken. Doel is natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden.

Hieronder de afbeelding van de eigendomssituatie. Staatsbosbeheer is eigenaar (vanaf de bocht) en de gemeente Opsterland (vanaf de de trije hoek tot aan de bocht). 

 

 

De Natuerferiening Bakkefean (vertegenwoordigd door Jan Dirk van der Meulen), de gemeente, Staatsbosbeheer, provincie Friesland en Plaatselijk Belang Wijnjewoude hebben in overleg met 'Natuer mei de Mienskip' afspraken gemaakt. Zo zijn de dode bomen inmiddels door de gemeente verwijderd en er wordt een nieuwe gemengde laanbeplanting aangebracht. Dat gebeurt komende herfst. Naast het herplanten van de dode bomen heeft de Natuerferiening ook gepleit voor aanplant van enkele bijzondere beeldbepalende bomen bij de kop van de dijk, nabij de Trijehoek. Hier worden sequoia's geplant die je vaak ziet bij kastelen en grote landgoederen.

Staatsbosbeheer

Vanaf de bocht, in het SBB-deel, worden ook dode bomen verwijderd en wordt de strook ingezaaid met een kruidenrijk zaaimengsel. Sommige soorten zullen op den duur verdwijnen en soorten die zich er het beste thuis voelen zullen blijven. Er staat langs het eerste stuk (vanaf het dorp) een rij flinke Eiken, deze rij wordt doorgetrokken met laanbomen (Winterlinde) tot aan de doorsteek bij de Fam. Bouma. Ook de grotere ruimtes tussen de bestaande Eiken worden hiermee opgevuld. Verderop worden 2 rijen Meidoorns geplant, om een mooie bloeiende bosrand te krijgen. Aan de westzijde worden enkele vlakken ook ingeplant om het zicht op de nieuwe N381 te ontnemen. Hier tussendoor komt een schuin beheerpad. De besproken verlenging van het zandpad tot aan de ingang van het bos tegenover Frans Pool wordt niet gerealiseerd. Dit is wat SBB betreft een soort van rustgebied. Het is weliswaar 'vrij' toegankelijk op wegen en paden maar ze willen de mensen er niet naar toe lokken dmv een nieuw pad.

Oproep

De bovenbeschreven situatie is een mooi voorbeeld hoe een initiatief vanuit de samenleving kan leiden tot een mooie samenwerking tussen partijen. Met zijn allen kunnen we onze lokale omgeving mooier maken en verder vergroenen. Natuerferiening Bakkefean e.o. roept mensen op om locaties aan te dragen waar bomen geplant of herplant kunnen worden. 

 
Claartje Slofstra / april 2021

« terug naar overzicht artikelen