Artikelen

Van het bestuur

Activiteiten

De afgelopen periode hebben we voor de leden weinig activiteiten kunnen organiseren. Daar komt nu verandering in. Het bestuur is bezig met de planning van enkele lezingen in de komende maanden. Omdat wij nog in overleg zijn met interessante mogelijke sprekers kunnen we daar nu nog geen mededelingen over doen, maar houd onze website in de gaten! www.natuer-bakkeveen.nl

Omgevingvisie Opsterland

Wij hebben in het voorjaar samen met Geaflecht, de andere natuurvereniging van Opsterland, een reactie gegeven aan de gemeente (een zienswijze) op de concept-Omgevingsvisie; een stuk van belang. De Omgevingsvisie gaat over bijna alles: over de toekomst van ons landschap, onze natuur, onze welvaart, onze dorpen, over duurzaamheid en klimaat, over de identiteit van Opsterland.
Het is heel goed dat de natuurverenigingen tegenwoordig al in een vroeg stadium betrokken worden bij planvorming, daar zijn we blij mee. We hebben gepleit voor -heel kort samengevat- het belang van natuur en landschap, daar zijn we immers voor! Binnenkort vindt er een verdiepingsgesprek plaats met de gemeente waarbij de natuurverenigingen, de waterschappen en de agrarische organisaties betrokken zijn. 

 

Weinig broedsucces mezen

Er zijn door vrijwilligers 150 nestkasten geplaatst in bomen langs de vaart en langs enkele buitenwegen. Het idee is dat daarin hopelijk veel mezen zouden gaan nestelen. Mezen zijn dol op rupsen; ook op de eikenprocessierups. Het effect zou kunnen zijn dat niet alleen de mezen een handje geholpen worden, maar ook de mens: wij houden niet van die kriebelrupsen.

Er zijn veel kastjes bewoond geweest. De eerste lente was meteen al een succes: in veel nestkasten bleek gebroed te zijn. Het bezettingspercentage was ruim 80%! Pimpelmezen, koolmezen en (langs de Nijfeansterwei) ook wel de boomklever hadden er gebruik van gemaakt. Bij verschillende kastjes is gezien dat spechten hebben geprobeerd het gat te vergroten.

Na de tweede lente zijn de kasten opnieuw ge-inspecteerd. Weer veel nestkasten gebruikt. Je zou echter ook willen dat broedpogingen ook tot succes leiden. Dat was helaas vaak niet zo. Er werden nogal wat kapotte eierschalen-met-inhoud of dode jongen aangetroffen. De vogels hadden wel broedpogingen ondernomen maar veel jongen waren niet levensvatbaar.

De verklaring hiervoor kan de overmaat aan stikstof zijn. Net als mensen hebben vogels kalk nodig voor sterke botten. Bovendien gebruiken ze het voor het maken van eierschalen. Op de Veluwe is een tijdje geleden gebleken dat koolmezen daar last hebben van het verdwijnen van calcium. Ze krijgen het via hun voedsel nu zo weinig binnen, dat bij een deel van de eieren de schaal te dun is of dat kuikens al in het nest hun pootjes breken. Dit is een duidelijk voorbeeld van het effect van teveel stikstof. Het probleem speelt vooral op de schrale en droge zandgronden. Daar spoelt de kalk snel uit, nadat het door de verzuring door stikstof wordt opgelost -bron: nature today 9 september 2022-.

De kans is groot dat dit probleem ook hier speelt: ook hier hebben we schrale, droge zandgronden.

 

foto Rietveld
 

Biodiversiteit

Douwe Klijnstra heeft in een informatief stuk uitgelegd wat biodiversiteit is en wat er landelijk zoal gaande is rond dit thema. Zie elders op deze site: KLIK HIER

In de zienswijze op de concept Omgevingsvisie hebben we gepleit voor beperking van pesticiden -vergoelijkend worden deze ook wel gewasbeschermingsmiddelen genoemd-.
Gebruik van pesticiden vormt een aantasting van de biodiversiteit.

Bestuursleden van de Natuerferiening nemen deel aan de werkgroep pesticiden die in onze gemeente is gevormd. Er zijn namelijk plannen voor lelieteelt nabij een terrein dat juist biologisch wordt beheerd en waar men tracht de biodiversiteit te bevorderen. Maar bekend is ook dat bij teelt van mais, bollen, aardappels en andere gewassen pesticiden worden ingezet. Beperking van het gebruik van deze middelen is van belang voor behoud van biodiversiteit.

Zie ook het Groenmanifest dat is uitgebracht door onder andere de Natuerferiening, samen met verschillende andere organisaties: https://www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest

Vrijwilligers van de Natuerferiening willen u graag advies geven voor meer biodiversiteit in uw eigen tuin, wanneer u dat wenst. Neem dan conctact met ons via: KLIK HIER

 
Claartje Slofstra / september 2022

« terug naar overzicht artikelen