Artikelen

Verslag jaarvergadering 2019

Dinsdag 26 maart 2019, 19.30 uur, Dundelle

Verslag: Ann Nijland en Claartje Slofstra

Afwezig met bericht: Sjouke Scholten, Hans Kooi, Tiny Groustra, Jan Willem Russchen, Nienke Stuiver, Martin Manson, Johan Sieswerda, Eppie Pera.

Aanwezig: 26 personen

Opening. De voorzitter Claartje Slofstra heet allen welkom.

Vaststellen agenda: deze is akkoord.

Verslag ledenvergadering 2018: wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag secretaris 2018: dit wordt kort mondeling samengevat aan de hand van een powerpoint presentatie. Het wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van een illustratie bij de presentatie (foto van lichtbel boven het voetbalveld van Bakkeveen, gefotografeerd vanaf Allardsoog), die de voorzitter aanduidt als -lichtvervuiling- wordt door Jappie v.d.Meulen opgemerkt dat de voetbalclub de lichten trouw rond tien uur uitdoet. De voetbalclub is belangrijk voor de jeugd: de sport is gezond en houdt hen van de straat. Geen kwaad woord erover. De opmerking wordt geaccepteerd.

Douwe Klijnstra merkt op dat in de presentatie, waarin alle vrijwilligers hartelijk worden bedankt, vergeten is de trouwe
-rapers- te bedanken, die geregeld helpen bij het samenvoegen van de Sluswachter; dit wordt volmondig beaamd en onmiddellijk en van harte rechtgezet.

Financieel jaarverslag penningmeester: akkoord. De kascommissie, bestaande uit Annemarie Bongers en Tiny Groustra, heeft de kas gecontroleerd en prima in orde bevonden. De kascommissie van 2019 zal bestaan uit de leden Tiny Groustra en Tineke Jagersma. 

 

Samenstelling bestuur

De zeven bestuursleden zijn allen herkiesbaar en worden herkozen.

Activiteiten 2019

Er komt nog 1 bijenhotel in de weide nabij de Zwarte Singel in de Slotpleats.

Vier voorjaarsexcursies zijn gepland: 16 april Fochteloerveen, 23 april Wijnjeterper Schar, 30 april Jilt Dijksheide, 7 mei Slotpleats. Onder leiding van Koert Scholten, start 19.00 uur bij de sluis. De zomerexcursie staat nog niet vast.

Kursus roofvogels, door Lidia Barkema. 16-09 theorie (roofvogels), 28-09 excursie, 7-10 theorie (vervolg; uilen). Kosten: voor leden 5 euro pp per dagdeel; de prijs voor niet-leden wordt nog nader vastgesteld.

Er wordt nog een lezing gepland in het najaar, door Landschapsbeheer Friesland, waarin zij komen uitleggen hoe zij te werk gaan bij de grote inhaalslag van onderhoud van houtwallen, elzensingels en poelen.

 

Wat verder ter tafel komt.

Koert Scholten meldt dat de Kerkuil dramatisch minder voorkwam in 2018; waarschijnlijk door de extreme droogte. In onze streek (van Waskemeer tot Wijnjewoude ongeveer) toch relatief veel succes: 18 broedgevallen, er zijn 66 jongen geringd. Een kerkuil die hier was geringd is teruggevonden in Denemarken!

Jappie v.d.Meulen uit zijn zorgen en treurnis over de weidevogels die er niet meer zijn. Wat kunnen we doen? De vogelreservaten verdienen die naam eigenlijk nauwelijks nog. Bij het land van Geert van Dalen, voorheen van Rinze Haisma, kunnen we de bordjes beter weghalen en bewaren; wellicht kunnen ze nog dienst doen als het gebied rond de bovenloop van de Boorne wordt heringericht. Dit zal worden uitgevoerd, in overleg met de eigenaar van het land.

Adri Cornelissen legt uit dat de provincie tot 2015 subsidie gaf voor weidevogelbeheer in agrarisch gebied, nu niet meer.

Douwe Klijnstra antwoordt dat de Provincie nog wel een bepaald budget beschikbaar stelt , maar alleen voor gebieden waar nog weidevogels voorkomen en kansen liggen.

Douwe Klijnstra vindt het niet juist dat de Natuerferiening de kritiek op het onderhoud van houtwallen heeft geconcentreerd op die ene houtwal nabij de Boskwei. De voorzitter rapporteert over het constructieve gesprek met ELAN en Landschapsbeheer Friesland, waarbij over en weer argumenten zijn gewisseld over het huidige beleid, in goede sfeer; niet alleen over die ene monumentale boomwal die nu in het geheel niet meer monumentaal genoemd kan worden. Het contact wordt voortgezet; er komt een informatieve avond over dit thema.

Jan Dirk v.d.Meulen meldt dat de werkgroep bomen vindt dat monumentale boomwallen beschermd zouden moeten worden als monument. De gemeente zou dat kunnen vastleggen.

De voorzitter vult aan dat Opsterland nog altijd geen bomenbeleidsplan heeft; daar is al jaren voor gepleit. Nu daar aan gewerkt gaat worden, is er onlangs, in een gesprek met de wethouders, ook op aangedrongen dat de Natuerferiening daar al in de procesfase nauw bij betrokken zal worden. Dat is toegezegd. Daarbij is ook gepleit voor opnemen in het toekomstige plan van herstel van in het verleden beschadigde elementen in het landschap.

De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 

 

Presentatie toekomst Koningsdiepgebied

Na de pauze, als ook verschillende niet-leden zich bij het publiek hebben gevoegd, volgt een lezing.

Yep Zeinstra, projectleider en secretaris van de Gebiedscommissie Koningsdiep, en Anja de Vries, medewerker van de Gebiedscommissie Koningsdiep, beiden ambtenaar bij de provincie, geven een presentatie over de toekomst van het Koningsdiepgebied.

Het water vormt de rode draad in het verhaal. In de bovenloop moet meer ruimte komen voor piekbelasting; gestreefd wordt naar minder hoge uitschieters in perioden met veel regen. Het grondwaterpeil zal hoger worden. Dit doet men door overloopgebieden te cre-eren. De plannen worden gemaakt met respect voor natuur en landschap. Gestreefd wordt naar blijvende herkenbaarheid van het landschap, met de historische kenmerken die nog aanwezig zijn of hersteld kunnen worden. Anja de Vries noemt in dit verband als voorbeelden: de Mjumer, de flanken van het beekdal met landbouwfunctie, de petgaten, de Beakendyk, de Leidyk.

Er worden schetsen gepresenteerd hoe het eruit zou kunnen gaan zien; er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. Er zijn veel inhoudelijke vragen, vooral van agrari-ers die er in hun bedrijf mee te maken krijgen.

Afspraak: in de herfst zullen de sprekers een excursie door het plangebied organiseren voor belangstellenden, in samenwerking met de Natuurferiening. Daarbij zal onder andere aandacht gegeven worden aan de mogelijke effecten van de komende herinrichting op natuur en landschap.

Na de pauze kwamen er 7 boeren aanschuiven bij de vergadering.  

 

Rups van het Bont Schaapje (nachtvlinder)
 
Claartje Slofstra / september 2021

« terug naar overzicht artikelen