Artikelen

Verslag Jaarvergadering 2021

Verslag jaarvergadering 2021 Natuerferiening Bakkefean (NFB)

op 13 oktober 2021 20.00 uur Dundelle

Verslag: Oene Roelsma

Aanwezig: 24 personen inclusief 2 mensen die na de pauze komen.

Afwezig met bericht: Eppie Pera, Jan van Loon, Hein van Vliet, Klazien Rupp, Geert Louwes, Koert Scholten.

Opening. De voorzitter Claartje Slofstra heet allen welkom na een periode van 2,5 jaar.

Vaststellen agenda: deze is akkoord.

Verslag ledenvergadering 2019: wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag secretaris 2020: dit wordt kort mondeling samengevat aan de hand van een powerpoint presentatie. Het verslag wordt op diverse plaatsen verduidelijkt en zonder wijzigingen vastgesteld. Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt met applaus uit de zaal.

Financieel jaarverslag penningmeester: akkoord. De kascommissie, bestaande uit Tineke Jagersma en Tiny Groustra, hebben de kas gecontroleerd en prima in orde bevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie van 2022 zal bestaan uit de leden Tineke Jagersma en Douwe Klijnstra. 

 

Samenstelling bestuur: Claartje Slofstra en Roel v/d Brug zijn beiden aftredend en opnieuw herkiesbaar, beiden gaan door in het bestuur onder applaus uit de zaal. Ook Tiny Groustra wordt toegevoegd aan het bestuur onder goedkeuring van de zaal. We zijn nu weer met zeven bestuursleden.

N.a.v. jaarverslag: Archeologische plekken moeten extra gemonitord worden, merkt Roel v.d.Brug op. De gemeente en de terreinbeheerders zijn daar niet altijd alert op. Het nieuwe betonfietspad Beakendyk komt juist over een site van de Hamburg cultuur heen te lopen!

Bermen monitoren: de vraag is hoe deze te beheren; kaal maaien of klepelen, of volgens richtlijn Kleurkeur. De gemeente wordt door de Natuerverenigingen gevraagd om een beleidsvisie. Volgens Cornelissen is de aanwezigheid van Jacobkruiskruid in bermen niet goed. Er moet volgens hem eerst een plan van de gemeente komen, dan monitoren en daarna kan er pas een conclusie getrokken worden. Voordat we gaan monitoren moet er een plan van aanpak komen met de gemeente. Er moet eerst worden proefgedraaid, alles moet wel objectief gebeuren en op dezelfde wijze geteld worden.

Maarten Jan Bijl wil wel meehelpen met bermen monitoren.

Ingrid heeft nu een digitaal slotje gemonteerd bij invullen van je betaalrekening, het is nu veilig.

 

Activiteiten 2022

Vier voorjaarsexcursies zijn gepland:

12 april Wijnjeterper Schar,

19 april Allardsoog,

3 mei Jan Durkspolder

10 mei Fochteloerveen.

Onder leiding van Koert Scholten, start 19.00 uur op de Dam. De zomerexcursie staat nog niet vast.

Douwe Klijnstra heeft een insectenboekje over de biodiversiteit dat veel goede informatie bevat. hij wil graag dit onder de aandacht van de leden brengen. Hij vindt dat de Natuerferiening meer aandacht moet gaan geven aan insecten; het basisvoedsel van veel andere soorten.

Jappie v/d Meulen vraagt, stel als er een keuze gemaakt moet worden tussen de Natoer of Archeologische vindplaatsen? De archeologie gaat voor volgens Roel v.d. Brug, bijvoorbeeld bij afplaggen van mogelijke vindplaatsen, deze worden door de wet beschermd! Maar als het gaat om een keuze tussen behoud van landschap of natuurontwikkeling? De voorzitter antwoordt dat de Natuerferiening het liefst ziet dat belangen van natuur en van landschap beide hun recht komen; dat zou toch te verenigen moeten zijn.

Idee voor een excursie: om de nieuwe stukken natuur bij It Ald Djip nabij Heidehuizen met cascades en waterretentiegebieden te gaan bekijken met een boswachter.

De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Presentatie beheer Bakkeveensterduinen en de heide van Allardsoog

Na de pauze volgt een lezing van Michel Krol, gebiedsco-ordinator Zuid van It Fryske Gea, het gebied tussen de Linde en It Ald Djip. Diverse onderwerpen komen aan het bod. Stikstofdepositie (Nederland heeft de grootste emissie van Europa), beheer heidegebieden, stamboek Drentse Heideschaap, subsidie van de provincie om natuurgebieden in stand te houden, bemestiging akkers uit potstallen, beschermen schapen tegen Wolven, enz. Ook de inrichting van It Ald Djip komt ter sprake. Het zal een beekdallandschap blijven met retentiegebieden voor water. Er worden schetsen vertoond hoe het zou kunnen worden, met de loop van It Ald Djip ten noordoosten van de Petten.

 
Oene Roelsma / april 2022

« terug naar overzicht artikelen