Artikelen

Verslag Jaarvergadering 2022 Natuerferiening Bakkefean e.o.

gehouden op ma. 2 mei 2022, 20.00 uur Dundelle

Verslag: Oene Roelsma

Aanwezig:
26 personen inclusief 2 mensen die na de pauze komen.

Afwezig met bericht:
Jan Dirk v/d Meulen, Geert Louwes en met kennisgeving afwezig??????

Opening.
De voorzitter Claartje Slofstra heet ons allen welkom na een korte periode van dik een half jaar.

Vaststellen agenda:
deze is akkoord.

Verslag ledenvergadering 2021:
wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag secretaris 2021:
dit wordt kort mondeling samengevat aan de hand van een power-point presentatie. Het verslag wordt op diverse plaatsen verduidelijkt en zonder wijzigingen vastgesteld. Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt met applaus uit de zaal. Koert geeft nog even uitgebreid tekst en uitleg over alle vogels van wintergasten tot broedvogels hier in Bakkeveen evenals de doortrekkende soorten.

Financieel jaarverslag penningmeester:
akkoord bevonden. De kascommissie, bestaande uit Tineke Jagersma en Douwe Klijnstra hebben de kas gecontroleerd en prima in orde bevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie van 2023 zal bestaan uit de leden Douwe Klijnstra en Koert Scholten. Reserve Martin Manson met die opmerking dat die later Douwe zal vervangen. Ingrid: eigen vermogen is iets toegenomen i.v.m. dubbele afschrijving. Sommige leden hebben het bedrag terug laten boeken, andere zien het als een extra gift.

Samenstelling bestuur: Ingrid Arends, Jouke Bouius en Oene Roelsma zijn allen aftredend en opnieuw herkiesbaar. Allen gaan door in het bestuur onder applaus uit de zaal.

 

N.a.v. jaarverslag en wat verder ter tafel komt: 

Hoe worden bermen gemonitord, vraagt een lid. De gemeente is druk bezig alles in kaart te brengen. Er wordt gelukkig niet meer geklepeld, want dat is dodelijk voor de bermen. Verander het beheer van de bermen, maar alleen als het daadwerkelijk kan. Echter niet alle bermen zijn hier geschikt voor. Het moet ten gunste gaan van de biodiversiteit, om insecten te lokken.

We hebben dit jaar 8 keer vergaderd, we hebben er meer leden bij gekregen, 177 leden.

Onze vereniging bezit diverse Werkgroepen: Werkgroep nestkasten,- uilenkasten, -planten tellingen, -educatie, -weidevogels, Dassenwerkgroep en de vlindertuinwerkgroep.

Landinrichtingscommissie Ald Djip: Er zijn al veel plannen gemaakt over dit gebied, het kan nog wel 2 of 3 jaar duren. Er wordt eerst een MER procedure opgestart. De Natuerferiening is nauw bij het proces betrokken. We proberen de weidevogels te bevorderen, zoals de Kievit en de Wulp.

Van de nestkasten is zeker 60 % bewoond. Wat blijkt: enkele kasten worden door spechten uitgehakt en beroofd. Soms zit er ook een bijennest in de kast. Vogelmonitoring door Koert.

Raad van Toezicht FMF: deze vergadert 2x per jaar, er wordt gezocht naar een bestuurslid.

Met het team Geaflecht is veel onderling contact, er is veel overleg en we versterken elkaar. Ook met de Doarpstuin is contact en overleg.

Koert: De winterganzen nemen in aantal toe zoals Kolgans en Toendrarietganzen. Dwerggans is zeldzaam geworden. Kleine Zwanen minder in aantal, blijven in Denemarken hangen. Brilduiker, Nonnetje, Bonte Kraaien, Koekoek gaan achteruit. Broedgeval Kraanvogel op de DH is niet gelukt. Geoorde Fuut is verdwenen. Dodaars in ven Zwarte Singel. Bosuil, Buizerd, Boomvalk gaan goed. Havik gaat achteruit. Grauwe Klauwier, Kwartel en Nachtzwaluw zijn hier waargenomen.

FMF: Schaalvergroting gaat ten koste van de biodiversiteit. Wij als NFB hebben dat het pleidooi tegen schaalvergroting ook ondertekend. Adri Cornelissen is het niet eens met dit pleidooi tegen schaalvergroting van veehouderijen. Claartje benadrukt nog eens duidelijk dat we een natuurorganisatie zijn die voor natuurbelangen opkomen; niet voor specifieke bedrijfsbelangen.

Het voorkomen van de Wolf is een feit, de soort is beschermd, iedereen heeft daar een eigen mening over.

Activiteiten 2022

Vier voorjaarsexcursies zijn gepland: 12 april Wijnjeterper Schar, 19 april Allardsoog, 3 mei Jan Durkspolder 10 mei Fochteloerveen. Onder leiding van Koert Scholten, start 19.00 uur op de Dam. De zomerexcursie staat nog niet vast, hier is de laatste tijd ook minder belangstelling voor. De laatste keer (Ketliker Schar) kwamen er twee leden, afgezien van enkele bestuursleden.

Presentatie Nachtvlinders

Na de pauze volgt een boeiende lezing van Siep Sinnema over Nachtvlinders. Veel mensen wisten niet dat er zoveel soorten Nachtvlinders bestaan, 2330 tegenover 70 Dagvlinders. Ook Nachtvlinders hebben werkelijk de mooiste kleuren. Door middel van de sprietjes kun je ze uit elkaar halen. Dagvlinders hebben een knopje op de sprieten. Helaas gaan de soorten Nachtvlinders achteruit.

Ook heeft Sinnema onderzoek gedaan naar Nachtvlinders in Nieuw Guinea. Hij ontdekte daar 16 nieuwe soorten die op naam werden gebracht. De nieuwe soorten publiceert hij in tijdschriften. Bij enkele nieuw ontdekte soorten zijn namen uit de eigen familie gebruikt. Van elke nieuw ontdekt exemplaar wordt er 1 bewaard in Naturalis in Leiden. 

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / maart 2023

« terug naar overzicht artikelen