Artikelen

Verslag Jaarvergadering 2023

Verslag jaarvergadering 2023 Natuerferiening Bakkefean (NFB) op di. 18 april 2023 20.00 uur MFC Dúndelle.

Verslag: Oene Roelsma

Aanwezig: 35 personen aanwezig, exclusief na de pauze komen.

Afwezig met bericht: Ann en Henco Nijland en Jannie Tjassing zijn met kennisgeving afwezig.

Opening. De voorzitter Claartje Slofstra heet ons allen welkom.

Vaststellen agenda: deze is akkoord.

Verslag ledenvergadering 2022: wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag secretaris 2022: In 2022 zijn er 178 leden. Claartje neemt ons stapsgewijs mee d.m.v. een powerpoint presentatie, wat de Natuerferiening in het afgelopen jaar zoal heeft gedaan en ondernomen. Er is veel overleg geweest met Geaflecht, de Gemeente Opsterland, TerreinBeheerende Organisaties (TBO-ers), en instanties zoals Plaatselijk Belang. Douwe Klijnstra behartigd de werkgroep Dassen, i.v.m. verhuizing is versterking gevraagd. Jouke verzorgd de educatie naar de scholen toe, neemt scholieren mee het veld in, hangt gezamenlijk nestkastjes en vlinderhotels op. Met diverse mensen worden projecten uitgevoerd zoals aanleg vlindertuin, controle nestkasten.

Koert verteld in het kort zijn bevindingen: Het gaat slecht met de Bosuil waarschijnlijk door de

Boommarter, Kwartel een eenling door verruiging stroomdal Ald Djip. De Middelste Bonte

Specht (Mibo) is niet aangetroffen, Havik is moeilijk. Veel libellen, 39 soorten gemeld, Grote

Vos vlinder (zeldzaam), nachtvlinders 517 soorten geteld. Weidevogel reservaat door Jappie en Freerk, ze kunnen ook versterking gebruiken. Er zijn 340 soorten planten aangetroffen, evenals Boommarters, Otters en een Wolf. 

 

Bermen monitoren: Jouke gaat bermen inventariseren op planten en monitoren vanwege ander aanpak maaibeleid bermen door de gemeente. Hoe verhoudt zich alles t.o.v. niet maaien. Mensen die eventueel wel mee willen helpen: Koert, Manson, Inger v/d Wal, Maarten Jan Bijl

(2022 al opgegeven) De Nije Feansterwei en het fietspad langs de vaart naar Siegerswoude wordt geteld en in kaart gebracht en verslag uitgebracht aan de gemeente. Bermen zijn de hedendaagse verbindingszones.

In 2022 hebben we ook nog de lezing levende bodem door Theo Mulder georganiseerd.

Financieel jaarverslag penningmeester: Alles is akkoord bevonden. De kascommissie, bestaande uit Douwe Klijnstra en Koert Scholten hebben de kas gecontroleerd en prima in orde bevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie van 2024 zal bestaan uit de leden Koert Scholten en Martin Manson. Reserve Eppie Pera die later Koert zal gaan vervangen. Ingrid: eigen vermogen is iets toegenomen ivm dubbele afschrijving. Sommige leden hebben het bedrag teruggeboekt, andere zien het als een extra gift. We hebben meegedaan aan sponsoring regenwatertonnen. 

 

Samenstelling bestuur: Jouke neemt het woord nu over van Claartje die nu echt afscheid neemt van het bestuur en in de zaal plaats neemt evenals Roel v/d Brug. Jouke noemt even in het kort op wat Claartje allemaal gedaan heeft voor de vereniging. Heeft veel vergaderingen geleid, altijd scherp en oplettend, tussen de partijen staand. Claartje stond altijd met de koffie klaar wanneer er weer een klusdag was. Naast het cadeau die ze al gekregen heeft ontvangt ze nog een mooie Bonsai boompje en een oorkonde waar ze erelid van de vereniging wordt.

Roel wordt bedankt voor al zijn geleverde bijdrage. Vanuit fusie uit Ureterp is hij in onze vereniging gekomen. Roel is vooral geïnteresseerd in wat in de grond zit, archeologische overblijfselen. Roel wordt penningmeester van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling het Noorden. Ze krijgen beiden een warm applaus uit de zaal.

Bestuursverkiezing: Agaath Arends, in Den Haag geboren, bioloog gestudeerd, geïnteresseerd in de agrarische sector, heeft in de gebiedscommissie en landinrichtingscommissie gezeten. Via Natuur vereniging Ureterp naar Geaflecht Gorredijk. Heeft veel netwerken in die wereld. Nu overstap naar Natuerferiening Bakkefean omdat de afstand naar Gorredijk bezwaarlijk wordt.

Everard v/d Wolfshaar heeft zich als tegenkandidaat gesteld, gesteund door 4 leden: Jan van Dalen, Rinze Haisma, Jappie v/d Meulen en Adri Cornelissen. Everard is boer vanaf zijn 19 jaar, geboren en getogen in Bakkefean, heeft veel bestuurservaring, zoekt verbinding tussen de agrarische sector en het dorp. I.s.m. Elan bouwt hij een wintervoedselakker op zijn land, wat tot het einde van de winter blijft staan.

Daar Everard zich als tegenkandiaat heeft aangemeld met 4 wettige handtekeningen van leden, moet er volgens verschillende aanwezigen gestemd worden volgens de statuten. Er is veel discussie, rumoer en onenigheid tussen de leden, polarisatie. Veel spreken zich uit, pleiten er zelfs sterk voor om deze 2 kandidaten beiden aan te nemen en het niet op een stemming uit te laten draaien. Dit zou volgens sommigen in strijd zijn met de statuten: dit wordt door anderen bestreden. Geopperd wordt om de tegenkandidaat zich terug te laten trekken en kandidaat te stellen. Het is in deze tijd nu al moeilijk genoeg om geschikte bestuurskandidaten te vinden.

Verbinding is nu belangrijk, in deze zorgelijke natuur!!

Volgens de statuten moet er gestemd worden, nadat duidelijk is geworden wie mag stemmen, wordt er gestemd. Door onduidelijkheid over het aantal uitgebrachte stemmen moet er opnieuw gestemd worden. Het blijkt echter dat de eerste stemronde toch wel klopte.

De uitslag wordt bekend gemaakt. Uit de stemming blijkt dat Agaath 16 stemmen heeft gekregen en Everard 17 stemmen, 2 Blanco stemmen. Everard wordt gefeliciteerd en komt ons bestuur versterken.

Taakverdeling zal later plaats vinden in het bestuur. 

 

Rondvraag:

Jappie v/d Meulen: We kunnen bij de nazorgers wel een paar vrijwilligers gebruiken. Jouke helpt zo nu en dan mee met de nazorg.

Cornelissen: Hoe zit het met de stikstof berekening van een bepaald gebied. Landelijk is het kabinet er nog niet uit, daar kunnen we als NB niets over zeggen.

Activiteiten 2023

Vier voorjaarsexcursies zijn gepland: 25 april Allardsoog, 2 mei Wijnjeterper Schar, 9 mei Fochteloerveen en 16 mei Jan Durkspolder. Onder leiding van Koert Scholten, start 19.00 uur op de Dam. De zomerexcursie staat nog niet vast, hier is de laatste tijd ook minder belangstelling voor.

Lezing Tjeerd Geertsma

Tjeerd neemt ons mee naar de Farne Islands, Noord oostenlijk van Engeland. Een waar paradijs voor Stern, Zeekoeten Alken, Papagaaiduikers en Jan van Genten, die er in grote aantallen voorkomen. Deze eilanden zijn alleen op aanvraag te bezichtigen met een gids. Hij toont zeldzaam mooie opnames van het gebied en van de vogelrijkdom aldaar. 

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / maart 2024

« terug naar overzicht artikelen