Artikelen

Zonne-energie

Belgische toestanden in Bakkeveen?

Is het zo maar mogelijk, 5 hectare weiland vol te bouwen met zonnepanelen?

Nou, nee! Wij zijn hier gelukkig niet in België waar men maar raak kan bouwen. Gelukkig is hier meer draagvlak nodig dan alleen bij de initiatiefnemers en bovendien hebben wij hier voorafgaand aan dergelijke omvangrijke activiteiten nog te maken met de nodige ruimtelijke voorwaarden. Op basis van die beide aspecten heeft de Natuerferiening Bakkefean e.o. zich als direct belanghebbende schriftelijk tot de initiatiefnemers van het zonne-energiepark ten Zuiden van Bakkeveen gewend. Een afschrift van die brief hebben wij ook naar de vereniging voor Dorpsbelang in Bakkeveen en de gemeenteraad van Opsterland gestuurd. 

 

Brief aan de initiatiefnemers van het zonde-energiepark

Aan de initiatiefnemers van het zonne-energiepark Bakkeveen

de heren N. en J. van der Veer

de heren M. en M. Kroeze

p/a Postbus 419

844GG Heerenveen

Geachte heren,

Als direct belanghebbende wenden wij ons tot u met het volgende:

De Natuerferiening Bakkefean e.o. komt naast natuurbelangen al meer dan 60 jaar op voor de landschappelijke belangen in en rond Bakkeveen. Sinds de laatste statutenwijziging in april 2016 behoren ook de cultuurhistorische en de milieubelangen tot de door haar te behartigen doelstellingen. De vereniging is dus in meerdere opzichten een direct belanghebbende bij een eventuele aanleg van weilanden vol met zonnepanelen aan de rand van Bakkeveen.

Als vereniging komt onze mening in grote lijnen overeen met de reacties op de site van Bakkeveen nml:

aanleg van een “ zonne-energiepark” is een goed idee maar niet op de voorgestelde plaats!

Friesland heet de mooiste provincie van Nederland te zijn maar dreigt deze titel op deze manier snel kwijt te raken met zonne-energieparken op dergelijke waardevolle locaties. Een nieuwe vorm van “ landschapspijn” dreigt zich op deze wijze voor te doen.

Werden de met witte breuksteen gegarneerde dorpsranden in de zeventiger en tachtiger jaren van de afgelopen eeuw als witte schimmel betiteld, nu is het kennelijk de beurt aan een “ zonnepanelenmuur”. Dorp, natuur, cultuurhistorie en landschap aan de rand van Bakkeveen dreigen met 5 hectare zonnepanelen op grove wijze aan het zicht onttrokken te worden. 

 

Locatievoorwaarden

De Natuerferiening is vóór gebruik van alternatieve energiebronnen als daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 teruggedrongen kan worden. Dus ook het opwekken van zonne-energie door middel van zonnepanelen kan onze goedkeuring krijgen mits die zonnepanelen op de juiste plaatsen toegepast worden. Dat betekent wat ons betreft dat initiatiefnemers voor duurzame energie met tevens als doel de dorpsbewoners uit Bakkeveen hierin mee te laten participeren, in eerste instantie naar beschikbare daken moeten kijken. Niet alleen in maar ook buiten het dorp zijn er volgens ons nog veel beschikbare daken.

Het gebruik van dure grond voor zonnepanelen komt wat ons betreft als laatste mogelijkheid aan bod temeer daar er voor zonne-energie een grote oppervlakte (dure) grond nodig is. Ruimtelijke inpassing binnen (en niet zoals hier in Bakkeveen aan de rand van het dorp) daarvoor geschikte landschapstypen moet uitgangspunt zijn. Een zonne-energiepark bij een industrieterrein zou ten opzichte van het huidige voorstel aan de rand van Bakkeveen een betere optie zijn. De grootte van een dergelijk park daarentegen dient in alle gevallen in verhouding tot de naastgelegen bebouwing te staan. 5 Hectare zonne-energiepark naast een industrieterrein met een totale grootte van 1 hectare om maar eens een voorbeeld te noemen staat in geen enkele verhouding en moet om die reden vanwege de grootte afgeraden worden.

 

Energiecoöperaties.

De positieve reacties op de website van Bakkeveen over het gebruik van alternatieve energie doet ons als vereniging goed. Deze reacties geven blijk van een goede voedingsbodem voor de start van een energiecoöperatie vergelijkbaar met Wijnjewoude. Daar is men onder de naam WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) al bezig met een dergelijke coöperatie. Als u als de initiatiefnemer in Bakkeveen serieus van plan bent om met behulp van dorpsbewoners aan alternatieve energiebronnen te werken, adviseren wij u om eens met WEN van gedachten te wisselen. Overigens kan ook de Friese Milieu Federatie u daarbij van dienst zijn.

 

Locatievoorwaarden

Nog even terugkomend op de voorgestelde locatie voor het Bakkeveenster zonne-energie park:

De betreffende weilanden waarop u het energiepark gedacht heeft, hebben onder andere als oude verveningsplaats cultuurhistorische waarde. De aanwezige glooiingen getuigen van veenafgraving begin 20e eeuw. Ook geeft de gemeentelijke Bestemmingsplankaart Bebouwde kom Bakkeveen een deel van het terrein weer als terrein met archeologische waarde. Dit betekent dat voordat een schep in de bodem gezet wordt er naast een natuurtoets, eerst archeologisch onderzoek noodzakelijk is waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is.

Het terrein ligt ons inziens op de scheiding van minimaal 2 landschapstypen, de hoge zandrug met bossen en het open als weidegrond verkavelde gebied. Ook sluit het gebied aan bij de ruimtelijk gezien bijzondere dorpskern Bakkeveen. Verwezenlijking van een zonne-energiepark op die plaats betekent dus een aantasting van minimaal 2 landschapstypes.

De structuur van Bakkeveen is een zeer bijzondere structuur en vindt haar oorsprong in de vervening. Alle daar mee te maken hebbende relicten/structuren dienen wij, juist omdat er al zoveel verdwenen zijn, te koesteren. Zowel de vaart als de uitgeveende percelen zijn stille getuigen van ons recente turfgravers verleden.

 

Resumé

Als initiatiefnemers beschikt u ter plaatse over een grondpositie. Een grondpositie die, getuige bovenstaande argumenten, overigens niet alleen ongeschikt is voor de bouw van een zonne-energiepark maar ook voor een eventuele toekomstige dorpsuitbreiding.

Wij zijn voorstander van een brede(re) discussie aangaande de bestemming en het gebruik van de bewuste weilanden en tevens voor een breder onderzoek naar het gebruik van alternatieve energiebronnen in Bakkeveen.

De Natuerferiening Bakkefean e.o. is bereid om daar haar steentje aan bij te dragen.

 
Douwe Klijnstra / december 2016

« terug naar overzicht artikelen